Pozor smlouva není pouhý“cár papíru“

Nevhodně, případně chybně sepsaná smlouva může mít neblahé důsledky pro obě strany.

Vznik nájmu

Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel přenechává nájemci za nájemné nemovitost do užívání, a to na dobu určitou nebo bez určení doby užívání. Není-li doba nájmu dohodnuta, má se za to, že smlouva o nájmu byla uzavřena na dobu neurčitou. Problematika nájmu bytu je v českém právním řádu upravena občanským zákoníkem, konkrétně ustanoveními § 2235 a násl. V podstatě se jedná o speciální úpravu obecné smlouvy o nájmu.

Práva a povinnosti stran

Jako příklad lze uvést, že majitel, resp. pronajímatel má povinnost odstranit závady bránící řádnému užívání bytu, nebo jimiž je výkon nájemcova práva ohrožen.
Tzv. „drobné opravy“ v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou většinou hradí nájemce. Bez souhlasu pronajímatele nesmí nájemce provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě, a to ani na vlastní náklady. V případě porušení této povinnosti je pronajímatel oprávněn požadovat, aby nájemce provedené úpravy a změny bez odkladu odstranil.

Doba pronájmu

Nájem bytu může zaniknout písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem nebo písemnou výpovědí. V případě, že nájem bytu byl sjednán na určitou dobu, skončí samozřejmě také uplynutím této doby. Výpověď vyžaduje písemnou formu a musí být druhé straně doručena. Výpovědní doba je obecně tříměsíční, ale zákon připouští výpověď i bez výpovědní doby v případě, že nájemce poruší svou povinnost „zvlášť závažným způsobem“.