Pojištění

Pojištění profesní odpovědnosti

Platná česká legislativa od data přijetí zákona o realitním zprostředkování (zákon č. 39/2020 Sb.), tj. od 3.3.2020, vyžaduje po realitních kancelářích pojištění profesní odpovědnosti. To dává spotřebiteli jistotu náhrady škody, která může nastat v jakémkoli odborném působení, reality nevyjímaje. Každý realitní zprostředkovatel má za povinnost zaslat kopii smlouvy o pojištění profesní odpovědnosti zaslat na Ministerstvo pro místní rozvoj.
Členové Asociace realitních kanceláří ČR měli dle stanov povinnost mít uzavřeno toto  pojištění již řadu let před jeho uzákoněním.  (Seznam členů – ZDE).

Pojištění nemovitosti – záležitost pro odborníky

K čemu slouží pojištění nemovitosti?

Žádná budova není naprosto nedobytná pro zloděje, žádná neodolá přírodním živlům. Proto je rozumné chránit svůj majetek pojištěním obytných budov a staveb, které chrání před škodami vzniklými působením živlů a před dalšími riziky a které můžeme najít v nabídce řady pojišťoven.

  Porovnejte přehledně nabídky pojišťoven

Na jaká rizika lze nemovitost pojistit?

Výčet rizik, na která se pojištění vztahuje, je stanoven pojistnou smlouvou. Pojištění nemovitosti se může týkat škod způsobených:

 • požárem, výbuchem, úderem blesku nebo zřícením letounu,
 • vodou z vodovodního zařízení,
 • vichřicí nebo krupobitím,
 • vystoupnutím vody z odpadního potrubí,
 • krádeží vloupáním,
 • loupeží,
 • povodní nebo záplavou,
 • náhlým sesuvem hornin a zemin nebo zřícením lavin,
 • tíhou sněhu,
 • pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
 • nárazem vozidla nebo jeho nákladu,
 • zemětřesením,
 • mrazem na topném systému a vodovodním zařízení,
 • rázovou vlnou způsobenou nadzvukovými letadly,
 • kouřem,
 • vandalismem,
 • rozbití skla z jiné příčiny než pojištěným rizikem.

Co je předmětem pojištění?

Pojistit lze tyto objekty:

 • rodinný dům,
 • bytový/ činžovní dům,
 • byt v osobním vlastnictví,
 • rekreační objekt,
 • chatu/ chalupu,
 • garáž,
 • půdní vestavbu,
 • stavební materiál, stroje i nářadí,
 • související objekty (bazén, skleník, studna, kůlna, plot),
 • nově zahajovanou stavbu (rodinného i bytového domu),
 • hřbitovní stavbu.

Jaká je výše pojistného plnění?

  Porovnejte přehledně nabídky pojišťoven

Částka, kterou pojišťovna vyplatí v případě poškození či úplného zničení pojištěné stavby, tj. pojistná částka, může být stanovena různými způsoby:

 • na základě výpočtu provedeným pojišťovnou, který je založen na typu pojišťované nemovitosti, zvolené časové nebo nové hodnotě (ceně) pojištění a na hodnotě za jeden m2 plochy pojištěné stavby. Hodnota m2 stavby je zpravidla závislá na technickém provedení stavby a na lokalitě (obci), v níž se stavba nachází,
 • na základě pojistné částky stanovené pojistníkem (tj. tím, kdo pojištění sjednává),
 • kombinací předešlých, tj. na základě výpočetního mechanismu pojišťovny v kombinaci se stanovením pojistné částky pojistníkem, kdy je pojišťovnou zpravidla určena spodní hranice pojistné částky, nad kterou může pojistník pojistnou částku podle svého uvážení zvýšit,
 • odhadní cenou na základě posudku znalce.

V případě, kdy je pojistná částka stanovena výpočetním mechanismem pojišťovny, je výše pojistné částky značně ovlivněna tím, je-li pojištění sjednáno na novou nebo časovou cenu (hodnotu). V případě, kdy je pojištění sjednáno na časovou cenu, je pojistné plnění v případě pojistné události vždy nižší, jelikož zohledňuje stáří a opotřebení pojištěné stavby.

Jaká je výše pojistného?

Cena pojištění, tj. výše pojistného, které se platí obvykle jednou ročně, závisí na mnoha faktorech. Mezi ty nejdůležitější můžeme zahrnout:

 • výši pojistné částky (tj. částky, na kterou je stavba pojištěna, a která bude v případě škody pojišťovnou vyplacena oprávněné osobě),
 • způsob sjednání pojištění (tj. zda je pojištění uzavřeno na novou nebo časovou hodnotu),
 • typ pojištěné stavby (rodinný dům, bytový dům, byt v bytovém domě, vedlejší objekt, garáž aj.),
 • umístění stavby, které se obvykle rozlišuje podle velikosti obce, v níž se stavba nachází,
 • rozsah sjednaného pojistného krytí (tj. na šíři rizik, na něž se pojištění vztahuje),
 • poskytnuté slevy.

Jak již bylo výše zmíněno, výše pojistného závisí na tom, zda je pojištění uzavřeno na novou nebo časovou hodnotu (cenu):

 • nová hodnota = pořizovací cena nové věci, resp. náklady na uvedení poškozené věci do původního stavu. Pojištění na novou cenu pojištěnému zajistí, že pojišťovna pojištěnému v případě škody vyplatí pojistné plnění v takové výši, které zaručí uvedení domácnosti či nemovitosti do stejného stavu jako před škodní událostí,
 • časová hodnota = nová cena věci snížená o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení, tzn. cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí.

Na co je třeba dávat pozor?

 • Dům či byt, na kterém jste existenčně závislí, si dobře pojistěte.
 • Pojištění uzavřete na novou cenu – na časovou cenu je možné pojistit třeba vaši starou chalupu – „novou starou“ chalupu si totiž zase můžete vcelku levně pořídit.
 • Vyberte a zvažte si rizika, která vašemu domu nejvíce hrozí – povodně, výbuch plynu, připojistit lze však také vrtochy vašeho neposlušného psa, který by sousedovi mohl potrhat slepice či jiné zvířectvo.
 • Uzavřete pojištění, které dobře kryje vámi vybraná rizika. Před samotným podpisem pojistné smlouvy si nezapomeňte důkladně přečíst pojistnou smlouvu. Pozornost věnujte hlavně výlukám z pojištění a limitům plnění.